GENEL B?LG?

Yüksek lisans programlar?na göre daha avantajl? kabul edilen sertifika programlar? son y?llarda  giderek yayg?nla?makta ve önem kazanmaktad?r.

Program avantajlar?n? s?ralamak gerekirsek

 • Ba?lang?ç tarihlerinin esnek olmas?
 • Ekonomik olmas?
 • Mesleki ?ngilizce geli?tirme imkan?n?n olmas?
 • Kolay kabul ?artlar?
 • Daha esnek program süresine sahip olmas?

Yüksek lisans programlar?n?n ?ngiltere de 1 y?l oldu?u dü?ünüldü?ünde bu kadar vakti olmayan ö?renci ya da i? insanlar? için iyi bir alternatif olu?turur.

Sertifika programlar? 1 aydan 1 y?la kadar uzayacak ?ekilde, e?itim ald???n?z alanda ya da çal??t???n?z sektörde i? hayat?nda kullan?labilir pratik bilgiler ile konu hakk?nda uzmanla?man?z? sa?layacakt?r. Özellikle üniversite mezunu olman?n ayr?cal?k say?lmad??? günümüz ?artlar?nda, fark yaratmak isteyen yeni mezun ki?iler için tercih edilebilir ya da sertifika program?n? 6 ay tamamland?ktan sonra edinece?iniz diploma ile daha sonraki sürede yüksek lisans yapmay? hedefliyor iseniz bu diplomalar? Pre Master program?na sayd?rman?z da mümkün olacakt?r.

?? hayat?nda fark yaratmak isteyen ve son geli?melerden haberdar olmak için ya da i? de?i?ikli?i yapmay? dü?ünen i? insanlar? için uzun süreli e?itim alacak vakitleri olmamas? durumunda gerekli yeterlili?i sa?layabilecektir. Verilen e?itimlerin alanlar?nda uzman profesyoneller taraf?ndan verilmesi program için ayr? bir verim sa?lamaktad?r. Alan?nda uzun y?llar tecrübesi olan profesyoneller ile ayr?ca kurulacak iyi ili?kiler bu alanda çal??ma ?artlar?n?, mesleki örgüt ya da kurumlar? gözlemlemeleri için birer ?ans sa?lamaktad?r.

Sertifika programlar?n?n en önemli kabul ?artlar?ndan biri en az orta derecede ?ngilizce biliyor olmalar?d?r ve bu dil yeterlili?ini IELTS s?nav? ile belirtmelerine gerek yoktur.

En çok tercih edilen sertifika programlar? ise;

 • Marketing
 • Business Management
 • Advertising
 • Information Technology
 • Travel tourism and hospitality
 • Public Relations
 • Human Resource Management
 • Accounting and Financial Management
66-IA-065-1024x698
SPANISH-STUDENTS-group-june-2014-96
passport-2733068

?LK ADIMI ATIN, B?ZE ULA?IN
0044 208 807 1676