GENEL B?LG?

3 takim adadan olu?an Malta, Avrupa Birli?i üyesi ve Akdeniz’in ortas?nda stratejik konumu ile tercih edilebilirli?i yükselen bir ülkedir. ?talya’n?n güneyinde yer alan ada 180 y?l boyunca ?ngiltere sömürgesinde kalan adan?n anadili de ?ngilizcedir.

Malta’da e?itim veren 50 den fazla dil okulunun olmas? ve bu durumdan ötürü ya?anan rekabette okul fiyatlar?n? di?er ülkelere nazaran daha uygun k?lmaktad?r.Dil okullar?n?n yo?unlukla bulundu?u en popüler ?ehirlerinden biri ise Sliema’d?r. Bir di?er popüler ve uzun kumsallar?n oldu?u bölge ise St.Julians’t?r. Malta’n?n en önemli geçim kaynaklar? ise; turizm ve dil okullar?d?r.

66-IA-065-1024x698
SPANISH-STUDENTS-group-june-2014-96
passport-2733068
Malta da dil e?itimi hakk?nda

Malta’da ki dil okullar?n?n kaliteleri devlet okullar? taraf?ndan denetlenmektedir. ?ngiltere kökenli dil okullar?n?n kurumsall??? ve Maltal?,?ngiliz,Amerikal?,?rlanda’l? ö?retmenlerin ço?unlukta olmas? ö?rencilerin kaliteli e?itimi daha ekonomik imkanlara temin edebilmesi demektir.

Ö?renciler minimum 2 haftadan 52 haftaya kadar e?itim alabilmektedirler. Genel olarak okullar 4-8-12-24 haftal?k paket programlar ile e?itim, konaklama, kurs kay?t ücreti, materyal ücreti dahil olmak üzere ekonomik paketler sunarlar. Ö?renciler 20,25,30 ders olmak üzere diledikleri yo?unlu?a göre e?itim tercih edebilirler.

Malta da e?itim için her Pazartesi olacak ?ekilde derslere kat?labilirsiniz. Ö?renciler okullar?n?n ilk gününde seviye tespit s?nav? ile seviyeleri belirlendikten sonra Sal? günü kendi düzeylerinden ö?renciler ile birlikte e?itimlerine ba?lamaktad?rlar. Okullar?n e?itim sonras? düzenledikleri aktiviteler ve geziler ile s?n?f?n d???nda da pratik yap?p, gezebilme imkan? elde ederler. E?itimlerinin sonunda ise hangi seviyede olursa olsun sertfika almaya hak kazan?rlar.

Malta.da ki okullar?n hepsi ö?rencileri havaalan?ndan kar??lamakta ve program sonunda da havaalanina birakilmaktadirlar.

Malta’da konaklama hakkinda

Malta’da ö?renciler okullar?n sundu?u payla??ml? ya da tek ki?ilik ö?renci evleri, ö?renci yurtlar?, hotel veya aile yan? olmak üzere farkl? konaklama alternatiflerinden tercihlerine en uygun olan? seçebilirler. Okullar?n konaklama departmanlar? ö?rencilerin yerle?tirilmesinde  memnuniyetlerini gözü önüne alarak oldukça titiz çal??maktad?rlar.

Malta’da çal??ma izni hakk?nda

Malta hakk?nda bilinmesi gereken en önemli bilgilerden bir di?eri de 90 günün üzerinde e?itim alan ö?renciler için çal??ma izni bulunmaktad?r. Ancak ada halk?n?n geçimini sa?layabilmesi için var olan i? imkanlar? daha çok yine ada halk?na sa?lanmaktad?r.

Ancak ö?rencilerimiz ba?vuruda bulunmak isterlerse a?a??daki kriterleri kar??lad?klar? takdirde ba?vuru yapabilirler;

-Ki?i 90 günün üzerinde hafta da 20 ders (15 saat) e?itim al?yor olmal?d?r,

-Çal??ma izni için kay?t a?amas?nda 150 EURO ve çal??ma izni onayland?ktan sonra 80 EURO ödemeleri gerekmektedir,

-Ö?rencinin i?e kabul edildi?i i? yeri I? ve ??çi Bulma Kurumuna denk olan Job Center’a neden bu çal??ana ihtiyac? oldu?unu ve yerli i? gücünden neden  yararlanamad???n? belirtmelidir,

-Çal??ma süresi ö?rencinin var olan vize süresini a?mamal?d?r,

-Ö?rencinin minimum %75 e?itimine devam etmi? olmas? gerekmektedir.

Hem ?ngiltere hem de Türkiye de hizmet veren Advantage Dan??manl?k bu önemli karar? verirken, Malta da ki dil okullar?n?n belirlenmesinde ve ihtiyac?n?z olan e?itim süresinin hesaplanmasinda kendiniz için en uygun karar? verdi?inizden emin olur.

Detayl? bilgi için info@advantagedanismanlik.co.uk mail adresinden ya da 0044 07379148424 veya 0555 171 0555 – 0216 550 0553 nolu numaralardan ula?abilirsiniz.

?LK ADIMI ATIN, B?ZE ULA?IN
0044 208 807 1676