Ana dili İngilizce olan ülkelerde dil eğitimi ihtiyaci

Günümüz  şartlarında yeni mezunlarını  hayatında ki rekabetten ötürü fark yaratmalar? gerekmektedir. ?yi bir e?itim tek ba??na yeterli olmamakla birlikte, yüksek lisans e?itimine devam etmek ya da uzmanla?mak istenilen alanla alakal? sertifika programlar?n? tamamlamak tercih edilebilmek için tam anlam? ile yeterli gelmemektedir. Dolay?s? ile globalle?en dünya da ?ngilizcenin en çok kullan?lan ve tercih edilen dil olmas?ndan…

?ngiltere’de dil e?itimi hakk?nda bilinmesi gerekenler

Her y?l artan rakamlarla daha fazla ö?renci, ?ngilizceyi ana dili olan ülkelerde ö?renip pratik yapabilmek için yurt d???na gidiyor. Türkiye’de her y?l ortalama 90 bin ö?renci e?itim için yurt d???n? tercih ederken, bu ö?rencilerin ortalama 35 binini ise, dil e?itimi için yurt d???na ç?kanlar olu?turuyor. Hem ?ngilizcenin anadil olmas? hem de Türkiye’ye olan yak?nl??? sebebiyle,…