Ankara Antla?mas? ?? Kurma Vizesi (ECAA 2) ve Süresiz Oturum (Indefinite Leave to Remain) Haklar? Üzerine

16 Mart 2018 tarihinde ?ngiltere ?çi?leri Bakanl??? (Home Office) kendi web siteleri üzerinden bir aç?klama yaparak; ayn? gün ve sonras?nda geçerli olmak üzere Ankara Antla?mas? ?? Kurma vizesi sahiplerinin süresiz oturum ba?vurular?n? kabul etmeyeceklerini ve süreçler ile ilgili de?i?iklikler yapacaklar?n? belirttiler.  Konuyla ilgili yeni düzenlemeleri belirten bir k?lavuz metin (guidance) yay?nlayacaklar?n? da duyurdular; yani yeni…