Ana dili Ingilizce olan ülkelerde dil e?itimi ihtiyaci

Günümüz  ?artlar?nda yeni mezunlar?n i? hayat?nda ki rekabetten ötürü fark yaratmalar? gerekmektedir. ?yi bir e?itim tek ba??na yeterli olmamakla birlikte, yüksek lisans e?itimine devam etmek ya da uzmanla?mak istenilen alanla alakal? sertifika programlar?n? tamamlamak tercih edilebilmek için tam anlam? ile yeterli gelmemektedir. Dolay?s? ile globalle?en dünya da ?ngilizcenin en çok kullan?lan ve tercih edilen dil…

?ngiltere’de dil e?itimi hakk?nda bilinmesi gerekenler

Her y?l artan rakamlarla daha fazla ö?renci, ?ngilizceyi ana dili olan ülkelerde ö?renip pratik yapabilmek için yurt d???na gidiyor. Türkiye’de her y?l ortalama 90 bin ö?renci e?itim için yurt d???n? tercih ederken, bu ö?rencilerin ortalama 35 binini ise, dil e?itimi için yurt d???na ç?kanlar olu?turuyor. Hem ?ngilizcenin anadil olmas? hem de Türkiye’ye olan yak?nl??? sebebiyle,…

ECAA1 Türk Çal??an Vizesi: ?ngiltere’de çal??mak isteyen Türk vatanda?lar? için alternatif bir seçenek.

Birle?ik Krall?k’ta çal??mak ve ya?amak isteyen Türk vatanda?lar?na özel olarak düzenlenen iki alternatif vize kategorisi mevcuttur. Bunlardan en iyi bilineni Ankara Anla?mas? Türk ??adam? vizesi yani ECAA2’dir. Bu vize tipinde, ba?vuru sahiplerinin çal??mak istedikleri sektörle ilgili ara?t?rma yapmalar?, buna uygun uygulanabilir bir i? plan? haz?rlamalar? ve ?ngiltere’de i? yapmak için yeterli sermayeye sahip olmalar? gerekmektedir.…

Ankara Antla?mas? ?? Kurma Vizesi (ECAA 2) ve Süresiz Oturum (Indefinite Leave to Remain) Haklar? Üzerine

16 Mart 2018 tarihinde ?ngiltere ?çi?leri Bakanl??? (Home Office) kendi web siteleri üzerinden bir aç?klama yaparak; ayn? gün ve sonras?nda geçerli olmak üzere Ankara Antla?mas? ?? Kurma vizesi sahiplerinin süresiz oturum ba?vurular?n? kabul etmeyeceklerini ve süreçler ile ilgili de?i?iklikler yapacaklar?n? belirttiler.  Konuyla ilgili yeni düzenlemeleri belirten bir k?lavuz metin (guidance) yay?nlayacaklar?n? da duyurdular; yani yeni…